Follow Us

Story We Share

STORY BY Sasha (Master)

ฝึกภาษากับวันมาฆบูชา

Print February 12, 20141,828 views , 0 comments

ฝึกภาษากับวันมาฆบูชา
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือ วันมาฆบูชา นั่นเองค่ะ วันนี้เป็นวันที่มีสิ่งอัศจรรย์ 4 อย่างเกิดขึ้น...ซึ่งจะเป็นอะไร แล้วถ้าเราจะเรียนรู้ หรือ พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันนี้จะมีอะไรที่เราควรจะทราบบ้าง มาดูกันเลยค่ะ
 
เรามาเริ่มต้นที่การอธิบายว่า วันมาฆบูชา คือวันอะไรกันก่อน แล้วจึงค่อยๆ อธิบายถึงประวัติและความสำคัญของวันนี้กัน โดยเราจะค่อยๆ แปลกันไปทีละประโยค และ ดึงศัพท์ที่สำคัญๆ ออกมาให้ได้เรียนรู้กันดังต่อไปนี้ค่ะ
 
The Makha Bucha Day is one of the most important events in Buddhism on the full moon day of the third lunar month. 
วันมาฆบูชา เป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำ เดือน3 ตามจันทรคติ
Full Moon = วันพระจันทร์เต็มดวง   Lunar = เกี่ยวกับพระจันทร์
 
More than two thousand five hundred years ago in Veluvana Bamboo Grove.
กว่าสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา ในป่าไผ่เวฬุวัน
Bamboo Grove = ป่าไผ่  
 
All 1,250 of the Arahants who had freed themselves of impurities and were ordinated by the Lord Buddha.
เหล่าอรหันตสาวกทั้ง 1,250 องค์ ผู้ซึ่งได้เป็นอิสระจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวง และได้รับการบวชโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Arahant = พระอรหันต์    Impurity = ไม่บริสุทธิ์  
 
They assembled spontaneously to hear the Fortunate One’s teaching of the Ovadapatimokkha.
ท่านได้มารวมประชุมกันครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อฟังคำสอนอันทรงคุณค่าในหัวข้อ “โอวาทปาฏิโมกข์”
Assemble = รวมกัน    Spontaneously = อย่างยิ่งใหญ่
 
 
We think of it the day of the “Dhamma ”  because this is the day when the Lord Buddha concluded his Dhamma Teachings and laid down the guidelines for disciples to spread the Dhamma according to the same high standards.
 
เราเรียกวันนี้อีกอย่างว่า “วันพระธรรม” เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สรุปพระธรรมคำสอนของท่าน และได้วางหลักเกณฑ์สำหรับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะออกไป ด้วยมาตรฐานที่สูงในระดับเดียวกัน
Guideline = หลักเกณฑ์     Disciple = ลูกศิษย์, สาวก   Spread = เผยแผ่
 
Nine full months after the Buddha attained Enlightenment, four auspicious occasions happened:
ครบ 9 เดือนเต็ม หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญอันเป็นมงคล 4 อย่างเกิดขึ้นในวันนั้นค่ะ
Enlightenment = การตรัสรู้ธรรม   Auspicious  = ฤกษ์ดี, เป็นมงคล
 
First, 1,250 Sangha disciples from all locations and direction came to see the Buddha that evening without being summoned.
ประการแรก เหล่าพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมรวมกันโดยมิได้นัดหมาย
Disciple  =  สาวก, ลูกศิษย์
 
Second, All of them were “Arhantas’, the Enlightened Ones.
ประการที่สอง พระทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้ว
Enlightened Ones = ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้ว
 
Third, all of them were ordained by the Buddha himself.
ทั้งหมดนี้ล้วนได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง
Ordain = บวช
 
Fourth, it was the full moon day of “Makha”.
ข้อสุดท้าย วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆะฤกษ์
 
The Buddha gave those Arhantas the principles of Buddhism, called “The Ovadhapatimokha”
พระพุทธเจ้าได้มอบคำสอนซึ่งเป็นแนวทางในพระพุทธศาสนา ที่เราเรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์”
Principle = หลักการ 
 
This teaching has been dubbed the \'Heart of Buddhism\'. These principles are: - To cease from all evil, - To do what is good and - To purify one\'s mind.
คำสอนนี้ได้ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจของพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใสค่ะ
Dub = ขนานนาม   Cease = หยุด, เลิก    Purify = ทำให้บริสุทธิ์
 
 
In order that the Sangha and the Buddhism should remain unified and be practiced by future generation.
เพื่อที่ว่า หมู่สงฆ์ และพุทธศาสนาจะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว และได้รับการปฏิบัติต่อไปสู่ผู้คนในรุ่นต่อไป
Unify แปลว่า เป็นหนึ่งเดียว   Generation แปลว่า รุ่นคน
 
On Mangha Puja Day, there is traditionally lighting of candle , walk circumambulation  and meditation to pay homage to the Lord Buddha.
ในวันมาฆบูชา มีประเพณีในการจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณ และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคะ
Circumambulation = การเวียนเทียน    Homage =  แสดงความเคารพ
 
The lighting of the candles is a symbol for the illuminating of Dhamma and wisdom that abounds for those who follow the teaching of the Lord Buddha.
การจุดประทีปนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสว รุ่งเรืองในธรรม และปัญญา อันไม่มีประมาณ สำหรับผู้ที่ดำเนินรอยตามคำสอนของพระบรมศาสดา
Symbol = สัญลักษณ์   illuminating = ความสว่างไสว,รุ่งโรจน์  Wisdom = ปัญญา  Abound =  มากมาย อุดมไปด้วย
 
สุดท้ายนี้ ถ้าเรามีเพื่อนชาวต่างชาติที่อยากจะชวนเขามาร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญนี้ เราสามารถชวนชาวต่างชาติมาร่วมงานวันมาฆบูชาได้ว่า “Let’s join the Makha Bucha Day’s ceremony together”. แปลว่า มาร่วมงานวันมาฆบูชาด้วยกันค่ะ
 
ในวันมาฆบูชานี้เชิญชวนทุกท่านคนจะได้ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และไปร่วมกันเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีกันเยอะๆนะคะ

 

 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์:http://www.sarnrak.net/activity/caldesc.php?n=110216121515

 

Tag : มาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาติ พระจันทร์เต็มดวง ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย MakhaBuchaDay MaghaPujaDay FullMoonDay Arahata Buddha Englighten HeartofBuddhism หัวในพระพุทธศาสนา โอวาทปาติโมกข์ Ovadapatimokha

Comments to this story

Write a comment


1.  views readmore
ALL Most Viewed
ALL TOP Rated
1.  comments readmore
ALL Most Comment